You are here:

Zapojili sme sa do projektu Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

ZELENÝ SEN, s. r. o. realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných činností v oblasti zdravotníckej starostlivosti“.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Projekt je realizovaný v období 05.05.2023 – 31.10.2023.

 

 

Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje zodpovedným za príslušný balík pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – www.employment.gov.sk.

Sprostredkovateľským orgánom pre OP Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  –   www.employment.gov.sk.

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja –  www.esf.gov.sk.