You are here:

Všeobecné informácie

Indikácie na príjem pacientov na JDIS

Pre dlhodobo ventilovaných pacientov

 • pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie (bez ohľadu na diagnózu) v dĺžke minimálne 6 – 8 týždňov
 • po zvládnutí kritického stavu
 • dokumentované zlyhanie pokusov o odpojenie od kontinuálnej UPV v dĺžke minimálne dvoch týždňov
 • potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
 • klinický stav znemožňujúci zabezpečenie dlhodobej domácej UPV

Pre apalických pacientov

 • pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie (bez ohľadu na diagnózu) v dĺžke minimálne jeden mesiac
 • po zvládnutí kritického stavu
 • jednoznačne stanovená diagnóza apalického syndrómu bez známok reverzibility minimálne jeden mesiace od začiatku príčiny
 • spontánna ventilácia
 • potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
 • klinický stav neumožňujúci zabezpečenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Príjem na oddelenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu revízneho lekára poisťovne na základe žiadosti poskytovateľa. V žiadosti musia byť dostatočne zdokumentované všetky hore uvedené podmienky.

Indikácie na prijatie pacientov na ODCH

Pacienti sa prijímajú na základe odborného odporučenia primára oddelenia z nemocníc formou prekladu alebo z domu na odporučenie všeobecného lekára, resp. špecialistu (ortopéd, traumatológ, neurológ,…). Príjem pacienta je potrebné dohovoriť s primárom ODCH, MUDr. Martinou Vodeckou v čase od 12.30 – 14.30 hod.