You are here:

O nemocnici

V posledných rokoch došlo vo svete k výrazným pokrokom v medicíne, zdravotnej starostlivosti a organizácii zdravotníctva. Všetky tieto zmeny vedú k stavu, kedy sa neustále zvyšuje percento pacientov, ktorí prežívajú poranenia alebo ochorenia, ktoré v minulosti viedli takmer výlučne k smrti postihnutého. Časť týchto pacientov je hospitalizovaná dlhodobo a je závislá na podpore základných životných funkcií, napríklad na umelej pľúcnej ventilácii, prípadne je nevyhnutná dlhodobá rehabilitácia k dosiahnutiu samo obslužnosti pacienta a jeho návratu do bežného života.

S touto skutočnosťou úzko súvisí narastajúca potreba vzniku oddelení, špecializujúcich sa na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pretože hospitalizácia týchto pacientov na ARO, respektíve JIS nie je ideálna, pretože sú primárne špecializované na urgentnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov.

Nemocnica Zelený sen je prvým takýmto pracoviskom na Slovensku. Svoju činnosť zahájila 2.9.2014. Kombinácia jednotky dlhodobej intenzívnej starostlivosti a oddelenia dlhodobo chorých pacientov s intenzívnou rehabilitáciou sa zdá preto ako vhodná alternatíva pre pacientov, ktorých stav je už po zvládnutí akútnej fázy stabilizovaný, ale napriek tomu vyžaduje podporu niektorej zo základných životných funkcií, najčastejšie podporu dýchania.

Úlohou našej nemocnice nie je len dlhodobé poskytovanie podpory zlyhávajúcej spontánnej ventilácie pacienta ale aj snaha o resocializáciu pacienta. Tento proces je komplexný, zahŕňa jednak starostlivosť lekárov (anesteziológov – intenzivistov, konziliárov z oblasti neurológie, ORL, urológie,…) ako aj špecializovaných zdravotných sestier, fyzioterapeutov, sociálnej sestry.

Nezastupiteľnú úlohu v celom procese liečby a resocializácie pacienta zohráva samozrejme rodina a jej, pokiaľ možno, čo najčastejšie návštevy, preto v našej nemocnici nemáme presne vymedzené návštevné hodiny, ale snažíme sa vyjsť príbuzným maximálne v ústrety. V niektorých prípadoch je možné, aby sa po predchádzajúcej dohode s ošetrujúcim personálom, rodina priamo podieľala na rehabilitácii, výžive, či nácviku základných životných návykov svojho príbuzného. V prípade záujmu majú príbuzní dokonca možnosť prenocovať v našej nemocnici.