You are here:

Verejný prísľub

daný podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný prísľub“)

 

Zelený sen s. r.o, IČO 44184425, so sídlom Cesta k nemocnici 1/B, Banská Bystrica  (ďalej len ako „PZS”), týmto vyhlasuje

verejný prísľub

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku (ďalej len ako „Stabilizačný príspevok“) zdravotníckym pracovníkom za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

1. Záväzok

Týmto verejným prísľubom sa PZS zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorá tvorí prílohu tohto verejného prísľubu, a to za podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube.

2. Základné pojmy

2.1 Zdravotnícky pracovník

V zmysle tohto verejného prísľubu sa pod pojmom zdravotnícky pracovník rozumie zdravotnícky pracovník:

  • v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) až v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 578/2004 Z. z.”):

c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
p) farmaceutický laborant,
t) praktická sestra,
u) zubný asistent,
v) sanitár

  • v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.: fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik.

2.2 Stabilizačný príspevok

Pod pojmom Stabilizačný príspevok sa rozumie jednorazový finančný príspevok vo výške určenej v Dohode o poskytnutí Stabilizačného príspevku, ktorý je určený na obnovenie stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

2.3 Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku

Dohoda o poskytnutí Stabilizačného príspevku je dvojstranný právny úkon medzi PZS a zdravotníckym pracovníkom, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností týkajúca sa poskytnutia Stabilizačného príspevku.

2.4 Pracovný pomer

Pracovným pomerom sa na účely tohto verejného prísľubu rozumie pracovný pomer v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Za pracovný pomer nie sú, pre účely uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku v zmysle tohto verejného prísľubu, považované dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a ani výkon podnikateľskej činnosti.

3. Podmienky verejného prísľubu

3.1 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že mal ku dňu 22.11.2022 a súčasne ku dňu uzatvorenia tejto Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku pracovný pomer s PZS a zároveň neplynie tomuto zdravotníckemu pracovníkovi výpovedná doba z dôvodu podania výpovede z pracovného pomeru s PZS.

3.2 Podmienkou zo strany zdravotníckeho pracovníka pre uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je zároveň vôľa zdravotníckeho pracovníka zotrvať v pracovnom pomere s PZS.

3.3 Podmienkou uzavretia Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku je, že vláda Slovenskej republiky odsúhlasí použitie finančných prostriedkov, ktoré budú určené na poskytnutie Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom a zároveň Ministerstvo financií Slovenskej republiky schváli prekročenie limitu výdavkov v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR za účelom poskytnutia Stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom.

3.4 Zdravotníckemu pracovníkovi vzniká nárok na uzavretie Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku až po kumulatívnom splnení vyššie uvedených podmienok tohto verejného prísľubu.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku uzatvorí zdravotnícky pracovník s PZS v mieste výkonu práce najneskôr dňa 19.12.2022. V prípade, ak zdravotnícky pracovník nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku s PZS jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, platí, že k uzatvoreniu Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku dôjde aj doručením zdravotníckym pracovníkom podpísanej Dohody o poskytnutí Stabilizačného príspevku poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle zdravotníckeho pracovníka bude doručený PZS najneskôr dňa 19.12.2022.

4.2 Tento verejný prísľub je platný a účinný dňom jeho vyhlásenia.

4.3 PZS si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tohto verejného prísľubu alebo tento verejný prísľub odvolať. Zmenu podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu PZS zverejní na svojom webovom sídle. Zmena podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia.

V Banskej Bystrici , dňa 07.12.2022

Príloha: